• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL
g.sozcu11

Gerçek Sözcü Özel Haber

DEMOKRASİDEN VE HUKUK DEVLETİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

Algan HACALOĞLU

Algan HACALOĞLU

E-Posta :

 2007 MV. SEÇİMLERİ ÖNCESİ BELİRLEYEREK PARTİM VE KAMUOYU İLE PAYLAŞTIĞIM “ÖNCELİKLİ 12 HEDEFİMİZİ” İNANIYORUM Kİ, BUGÜNKÜ YCHP ÜST YÖNETİMİ DE BENİMSEMEKTEDİR...

 

 “DEMOKRASİDEN VE HUKUK DEVLETİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ”:

**ATATÜRK ilke ve devrimlerine, “Laik Demokratik Cumhuriyetimizin” değer ve kurumlarına her koşulda koşulsuz olarak sahip çıkacağız...

**“Hukuk Devletini” ayağa kaldıracağız… Çağdaş bir “Yargı Reformunu” gerçekleştireceğiz…

**“Yargı Bağımsızlığı” ve “Yargıç Güvencesini” eksiksiz sağlayacağız...

**“Temel Hak ve Özgürlükleri” özenle koruyacağız… Hak arama kanallarını işleteceğiz… 

 

“HUZUR ve CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ”:

**Kentte ve kırda huzuru ve can güvenliğini sağlayacağız… Devlette ve sokakta çeteleşmenin kökünü kazıyacağız…

**Terörle, her alanda etkili ve kararlı bir mücadele sürdüreceğiz… Terörü söndüreceğiz…

**Ulus Devlet ve Üniter Devlet ilkelerimizden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğiz…

**Ulusal çıkarlarımıza yönelik dış dayatmalara kararlılıkla karşı duracağız…

 

“SİYASETTE ve YÖNETİMDE ERDEM TEMEL İLKEMİZ”:

**“Milletvekili Dokunulmazlığını” kaldıracağız… Milletvekili dokunulmazlığının adi suçlara kalkan olmasına son vereceğiz…

**“Temiz Siyaset ve Dürüst Yönetim” ilkesini ödün vermeden hayata geçireceğiz…

**Rüşvet ve yolsuzlukların, ihale vurgunlarının kökünü kurutacağız; tüm sorumluların yargı önünde hesap vermelerini önünü açacağız…

**Kamusal Hizmetlerde; “şeffaflık, hesap verilebilirlilik, katılımcılık ve verimlilik” sağlayacağız. Devlete saygınlığını ve halkın devlete  güvenini yeniden kazandıracağız…

 

“ÜRETİM EKONOMİSİNİ, ULUSAL SANAYİİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”:

HEDEFİMİZ:

**“İstikrarlı, dünyaya açık, rekabetçi, teknolojik düzeyi ve sosyal duyarlılığı yüksek, güçlü bir İleri Ulusal Sanayiye dayanan” bir ekonomidir… 

**“İMF ile teslimiyetçi ilişkiye”, “rant ekonomisine” ve “yabancı spekülatif paraya teslimiyete” son vereceğiz… “Yüksek reel faiz-düşük döviz kuru” ile sürdürülen “saadet zincirini” kıracağız… Mali disiplini gözeteceğiz, “makro ekonomik istikrarın” kalıcı hale gelmesini sağlayacağız…

**Gelecek ON yıl boyunca ortalama yüzde YEDİ oranında dengeli ekonomik büyüme sağlayacağız; böylece, ulusal refah düzeyimizi “on yılda ikiye” katlayacağız…  

**Tüm üretim güçlerini, harekete geçireceğiz. “Kamu Sabit Sermaye Yatırımlarını” bütçe içindeki payını 5 yıl içinde ikiye katlayacağız. “Yerli ve Yabancı Sabit Sermaye Yatırımlarını” sektör, bölge ve büyük proje bazında destekleyeceğiz…

**Daha “ileri ekonomi” için, daha güçlü ve ileri Sanayileşmeyi, daha çok teknolojik yapılanmayı hedef alacağız... Yenilikleri ve inovasyonu,  “Bilgi ile İletişim Teknolojilerini”, bu sektörlerde üretimin yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz…  Ulusal sanayimize sahip çıkacağız; KOBİ’leri ekonominin itici gücüne dönüştüreceğiz, 

**“Bilgi ile İletişim Teknolojilerinin” ve bu sektörlerde üretimin yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz… ARGE harcamalarının GSYİH içindeki payı 5 yılda yüzde 0.80’den, yüzde 2,5’a çıkaracağız…

**KİT’leri özerkleştireceğiz, rekabet gücüne sahip verimli yapıya kavuşturacağız… “Özelleştirme vurgununa”, Ulusal Bankacılık sisteminin yabancılaşma sürecine son vereceğiz… Halkbank’a ve Ziraat Bankası’na sahip çıkacağız

**İhracatı ve ihracata dönük üretimi destekleyeceğiz ve geliştireceğiz… Dış açığı sıcak paraya teslim olmadan sürdürülebilir düzeye çekeceğiz…

 

“ADİL BİR VERGİ ve KREDİ DÜZENİ”:

**Çalışanların “Vergi Yükünü” azaltacağız… “Asgari Ücreti” vergi kapsamı dışına çıkaracağız… “Ücret malları ile eğitim gereçleri” üzerindeki KDV’yi indireceğiz.

**Vergi sistemini üretim ekonomisini destekleyici yapıya kavuşturacağız…

**Esnaf ve KOBİ’lerin kredi pastasından daha çok ve adil pay almalarını sağlayacağız…

**“Kayıtdışı Ekonominin” GSMH içindeki payını 5 yılda AB ülkeleri düzeyine indireceğiz…

“HEDEFİMİZ: HERKESE İŞ” :

**Çalışma Hakkı temel insanlık haklarındandır… İşsizliği hızla azaltacağız,   İstihdamı hızlı ve sürekli artıracağız.  Her yıl en az 1,2 milyon ek istihdam sağlayacağız… Bugün yaklaşık yüzde 17,0 düzeyinde olan Fiili İşsizlik Oranını 5 yılda yüzde 5,0e çekeceğiz…

**Bu amaçla sürdürülebilir hızlı ekonomik büyüme eşliğinde, “Gençlere İş” ve geri kalmış bölgelerde “Geçici İstihdam” Projelerini uygulamaya geçireceğiz...

 

“TARIMI DESTEKLEYECEĞİZ, ÇİFTÇİYİ KORUYACAĞIZ”:

**Çiftçimizin yoksullaşmasına son vereceğiz… Onları İMF’ye ve AB’ye ezdirtmeyeceğiz… “Tarım Reformunu” ve kırsal kalkınmayı gerçekleştireceğiz…

**Ülkemizin tarım ve hayvancılıkta atılım yapmasını sağlayacağız… Tarımda verimi ve dış rekabet gücünü, sulu tarımı ve alt yapı yatırımlarını artıracağız… Demokratif kooperatifçiliği ve arazi toplulaştırılmasını yaygınlaştıracağız…

Her yıl çiftçimize GSMH’nın yüzde İKİ’si oranında Tarımsal Destek sağlayacağız…

“TURİZME, DOĞAYA ve ÇEVREYE” SAHİP ÇIKACAĞIZ:

**Yeşili ve çevreyi koruyacağız, “doğaya, tarihsel ve kültürel mirasa” sahip çıkacağız…

**Yeni bir “Turizm Master Planı” ile, turizmde yeni bir hamle gerçekleştireceğiz. Turizmin alt yapısını daha güçlendireceğiz. Halkımızın tatil olanaklarını destekleyeceğiz… Ülkemize giren turist sayısının 5 yılda 23 milyondan 40 milyonun üzerine çıkarılmasını, sektörün dış rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikalar uygulayacağız…

 

“FIRSAT EŞİTLİĞİ, SOSYAL ADALET VE BARIŞ” İÇİN “SOSYAL DEVLET”:

**“Sosyal Devleti, Sosyal Güvenliği” ayağa kaldıracağız… İnsan Odaklı gelişme ve yönetim anlayışını egemen kılacağız; insan onuruna saygılı yeni bir Sosyal Dayanışma modeli kuracağız…

**Yoksullukla Mücadele öncelikli hedefimizdir. Refahın Adil Paylaşımı ve “Adil Gelir Dağılımı” için üst ve alt yüzde 20lik gelir grupları arasındaki uçurumun, on yılda yirmi puan kapatılmasını hedef alan Sosyal Transfer Programları uygulayacağız…

**Sosyal Güvenlik sistemini hem sürdürülebilir, hem de tüm yurttaşlarımıza yaşam güvencesi sağlayacak yapıya kavuşturacağız...

**“Zamanında, yeterince ve kaliteli” sağlık hizmetine ulaşabilme temel insanlık haktır. Sağlıklı Yaşam Hakkının, “kişinin ödeme gücü” engeline takılmasına son vereceğiz… Engellilere sahip çıkacağız; sahipsizlerin sahibi olacağız…

**“İşçilere, memurlara ve emeklilere” sahip çıkacağız. Onlara onurlu yaşam hakkını ve ortamını kesinlikle sağlayacağız…

**“Kalkınmada Bölgesel Dengesizlikleri” hızla gidereceğiz… Ülkemizin Doğusu ve Güneydoğusunu da,  Batı Anadolu’nun refah düzeyine çıkaracağız...  **Gelecek ON yıl, GSMH’nın yüzde 2’si oranında kamu kaynağını Bölgesel Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya ayıracağız.Yeni üretim tesisleri için yerli ve yabancı doğrudan sermayeyi destekleyeceğiz. 

 

“KADINI-ERKEĞİ EŞİT TÜRKİYE”: 

**“Kadın – Erkek Eşitliği” laik cumhuriyetimizin temel ilkelerindendir. Bu ilkeye, bu ilkenin güvencesini oluşturan laikliğe, ödünsüz sahip çıkacağız…

**Kadınlarımıza her alanda Fırsat Eşitliği sağlayacağız. Kadının haklarını ve emeğini özenle koruyacağız, destekleyeceğiz…

 

“HERKESE KALİTELİ EĞİTİM HAKKI”:

**Eğitimde Fırsat Eşitliği temel çıkış noktamızdır… Çocuklarımızın eğitimini, babalarının mali gücüne bağlı olmaktan kurtaracağız. Kızlarımızın eğitimine öncelik vereceğiz…

**Eğitimde kapsamlı bir atılımı gerçekleştireceğiz… İş becerisi sağlayacak mesleki ve teknik eğitimi geliştireceğiz… Eğitimin işgücü talebine duyarlılığını artıracağız…

**“Üniversite Reformunu” hayata geçireceğiz… “Üniversiteye sınavsız girişi”, adil, yeteneği ve bilgiyi temel alan, orta eğitimde kaliteyi öne çıkartan yeni altyapıyı ve sistemi kurarak sağlayacağız…

**Her talep eden üniversite öğrencisine “asgari ücret düzeyinde eğitim bursu” ve “sağlıklı, güvenli barınma-yurt” olanağı sağlayacağız…

 

“AB’YE ONURLU, EŞİT KOŞULLU TAM ÜYELİK”:

**Türkiye Modelinin bilinci ve özgüveni içinde, ulusal çıkarlara dayalı, onurlu ve kişilikli dış politika izleyeceğiz…

**AB ile ilişkilerimizde teslimiyetçiliğe son vereceğiz… “Üniter ve Ulus devlet” yapımızdan, ulusal değerlerimiz ve bütünlüğümüzden, stratejik konu ve çıkarlarımızdan hiç ödün vermeden, “Eşit Koşullarda Tam Üyelik” hedefimizdir… 

 

(01/Şubat 2007)  Algan HACALOĞLU (CHP Gn Sekreter Yardımcısı) (İst MV)

İzlenme: 737 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ