Gerçek Sözcü Özel Haber

Bakan Bayraktar sözünü tutmadı ve LİKHAB'lar kapatıldı.

Gölge Adam

Gölge Adam

E-Posta : golgeadamim@gmail.com

Bakan Bayraktar sözünü tutmadı ve LİKHAB'lar kapatıldı.

bakan-bayraktar-sozunu-tutmadi-ve-likhablar-kapatildi

247 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi ve Yanında Çalıştırdıkları 2.000 Teknik Personel İşinden, Bunların Bakmakla Yükümlü Oldukları 10.000 Kişi ise Ekmeğinden Oldu..
31 Mart 2013 Pazar 21:13

GERÇEK SÖZCÜ ÖZEL HABER/ Türkiye Genelinde Faaliyet Gösteren 247 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi ve Yanında Çalıştırdıkları 2.000 Teknik Personel İşinden, Bunların Bakmakla Yükümlü Oldukları 10.000 Kişi ise Ekmeğinden Oldu..

ÇALIŞANLARIN 02.04.2013 SALI GÜNÜ ANKARA'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPMASI BEKLENİYOR!

5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu 16/06/2005 tarihinde, Kanunun uygulanması dair LİHKAB Yönetmeliği ise: 05/05/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hem LİHKAB Kanunu hem de ilgili yönetmeliği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın uygun görüşleri doğrultusunda hazırlanarak, Mecliste AKP ve CHP milletvekillerinin tam desteğiyle yasallaşmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında Anadolu Üniversitesi'ne yaptırılan yazılı lisans sınavına 1137 Harita Mühendisi katılmış, sınavda başarılı olan Lisans sahibi 247 mühendis bürolarını açmak suretiyle 2010 yılı Temmuz ayından itibaren faliyete başlamışlardır. Sınavda başarılı olamayan bir mühendis tarafından “Sınav kılavuzunda 4 yanlış, 1 doğru cevabı götürür - Sınav kitapçığında ise: yanlışlarınız dikkate alınmayacaktır.” ikilemini gerekçe göstererek keyfi surette ve haksız olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda: söz konusu sınavın iptaline karar verilmiş, bu arada davacı bahse konu davasından vazgeçmesine rağmen; ne üzücüdür ki bu karar Danıştay 10. Dairesi'nce onanmak suretiyle kesinleşmiştir. 


Bu karar nedeniyle, 5368 Sayılı Kanun kapsamında kurularak vatandaşa etkin, süratli, kaliteli ve verimli hizmet sunan ve yaklaşık 3 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdürürken davasında sonuna kadar haklı olmakla beraber, söz konusu Mahkeme kararları ile kapatılarak mağdur edilen 247 Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi ile bu Bürolarda sigortalı olarak çalışan 2000 teknik personel işinden ve ekmeğinden olmuşlardır. Başka bir deyişle; bir çekirdek ailenin ortalama 5 kişiden oluştuğunu düşünürsek; bu işten ekmek yiyen 10.000 kişi söz konusu karar yüzünden mağdur olmuştur.


Lisans sınavını kazanan mühendislerin büyük bir kısmı: eşlerinin de işini kaybetmelerini göze alıp, aile ve iş düzenlerini bozarak, emeklilikleri dolmadan memuriyetten istifa etmek suretiyle, bir kısmı çalıştığı kurumdan emekli olarak ve bir kısmı da Serbest Mühendislik Bürolarını kapatıp, TKGM tarafından atamaları yapılan farklı şehirlere giderek, büro açılış gideri olan “ gerekli teknik yazılım, donanım ve büro malzemeleri ve arazi taşıtı temini amaçlı ” yaklaşık 100.000 (yüzbin) TL. için yüklü miktarlarda banka kredisi almak veya farklı şekillerde borçlanmak suretiyle, masraf ederek çok zor şartlar altında bürolarını açmışlardır. 


Söz konusu 247 adet Lisanslı Büro tarafından ülke genelinde bu güne kadar toplamda yaklaşık 350.000 adet tescile konu olan ve olmayan işlem gerçekleştirilmiş olup; bu işlemlerle: inşaat ruhsatları alınıp yeni inşaatlar tamamlanmış, yapı kullanım izin belgeleri alınmış, cins değişiklikleri yapılmış, tevhid, irtifak hakkı tesis ve terkini işlemleri vb. işlemlerin tapu sicilinde tescil işlemleri gerçekleşmiştir. Lisanslı Bürolar kapatıldığından; bu bürolarca yapılan tüm işlemler “yetkisiz bürolar tarafından yapılmış işlemler” durumuna düşecektir ki; bu da başkaca hukuki problemleri beraberinde getirecek, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Ayrıca: sınav iptali dolayısıyla işinden olan ve zarar gören lisanslı mühendisler tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davaları nedeniyle Mahkemelerce hükmedilecek yüklü tutardaki tazminatlar İdareyi ve dolayısıyla ilgili Bakanlığı da zor durumda bırakacaktır. 165 yıllık köklü bir geçmişi olan ve vatandaş gözünde “Tapu gibi sağlam Kurum” gözüyle bakılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “bir sınavı bile doğru yapamayıp, Lihkab’da çalışan 2.000 civarında personel ile Kadastro hizmetleri alan birçok vatandaşın mağduriyetine yol açmış olması nedeniyle Kurumun vatandaş gözünde itibarı düşecek, güvenilirliği azalacak ve kurumsal imajı zedelenecek, dolayısıyla yine ilgili Bakanlık da bu durumdan siyasi anlamda olumsuz olarak etkilenecektir.

Gelinen bu süreçte bazı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerince konu Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın: Erdoğan BAYRAKTAR'a aktarılmış ve Sayın Bakandan söz konusu mağduriyetin yapılacak bir kanuni düzenleme ile giderileceği sözü alınmıştır.

Kazandığı sınav sonucu lisans belgesi alan mühendislerin halen faaliyette olan bürolarının yürütmekte oldukları kamu hizmetlerini aksatmamak, kazanılmış hakları korumak ve hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerini sağlamak üzere "altında Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası olan" Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanıp, Sayın Başbakanın imzasıyla 25.02.2013 tarih ve 1215 sayı numarası ile TBMM başkanlığına sunulan Gümrük Kanununu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan 44. madde ile "5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu'na" geçici bir madde eklenmesi öngörülmüş ve tasarı 05.03.2013 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak; ilgili Kanun tasarısının 07.03.2013 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında Sn. BAYRAKTAR'ın " ilgililerin mağduriyetinin Bakanlıklarınca 10 gün içerisinde LİHKAB Yönetmeliği'nde yapılacak bir düzenleme ile gidereceğinden bahisle ": talimatıyla bir önerge verilmek suretiyle komisyonda görevli CHP ve MHP'li vekillerin itirazlarına rağmen bahse konu 44. madde tasarıdan çıkarılmıştır. 


Yasa tasarı metni incelendiğinde: bahse konu sınavı kazanıp, TKGM'ce yapılan atamalarda risk almayıp, kendi istekleri doğrultusunda atanmayıp, yedekte kalan mühendislerin dahil edilmediği, buradaki maksadın ise: madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere: Mahkemelerce verilmiş kararların by-pass edilmesi değil , kazanılmış hakların korunması ilkesinin hedef alındığıdır. Konuya ilişkin olarak Hukukçulardan edinilen bilgiye göre: bu metnin yasallaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne götürülse bile iptal edilemeyeceği durumudur. Kaldı ki iptal edilse bile; Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararlar geriye yürütülemeyeceği için bunun sonucunda herhangi bir mağduriyet durumu da oluşmayacaktır. Sonuç itibariyle yasa metni ve gerekçesinin gayet ehil hukukçularca hazırlandığını göstermektedir.
            Edinilen bilgilere göre: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına yakın bir kısım mühendis ve siyasiler ile Bazı Bakanlık Bürokratlarının Sayın Bakanı yanlış bilgilendirmeleri neticesinde: bahse konu 44. maddenin tasarıdan çıkartıldığı bildirilmektedir.


Yine edinilen bilgilere göre: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın 12.11.2012 tarihi itibarı ile 12.258 üyesinin bulunduğu, bu sayıya 247 adet lisanslı mühendis ve beraberlerinde çalıştırdıkları 100 civarında mühendis, 2082 adet halen piyasada aktif çalışmakta olan serbest harita kadastro mühendisi ile geriye kalanın yaklaşık 9.800'ünün ise: halen kamu kurumlarda çalışan, emekli olmuş, başka işlerle meşgul olan veya vefat etmiş üyelerden oluştuğu bildirilmiştir. 


Mevcut 247 adet lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarınca, "daha öncesinden Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte olan" sadece 5 kalem talebe bağlı kadastro teknik hizmetleri yapılmaktadır. Söz konusu bu 5 adet iş kalemi ile halen serbest çalışan 2.082 adet Harita Kadastro Mühendisinin piyasada yapmakta oldukları 24 kalem işle bir benzerlik ve çakışma arz etmemekte olup; herhangi bir tekelleşme söz konusu değildir. Dolayısıyla "LİHKAB Yasa ve Yönetmeliğine destek verip, çıkmasını sağlayan ve gelinen noktada ne sebeple LİHKAB karşıtı olduğu anlaşılamayan" komisyon tutanaklarından da anlaşılacağı üzere HKMO'nun haksız kulis yapmak suretiyle sayın Bakanı yanlış bilgilendirdiği ve kendilerine yakın olan kişi veya kişilerce yanlış yönlendirdiği mütalaa edilmektedir.


Sayın Bakanın bu yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeler neticesinde: mevcut LİHKAB Yönetmeliğinde bulunan sınav ibaresi yerine mülakat sisteminin getirilerek, sınav iptali sonrası bürolarını kapatan lisanslı mühendislerin TKGM tarafından yapılacak bir mülakatla aynı yerlerine yerleştirmeyi planladığı veya ilgili kanun teklifindeki madde metnin yönetmeliğe eklenmesi ve aynı zamanda mevcut büro sayılarının 800 ila 2000 arasında olması yönünde Bürokratlarına talimat verdiği bilinmektedir. Konuya ilişkin hukukçulardan alınan görüşe göre: İdare tarafından yapılacak böyle bir mülakat veya kanunda yer almayan 44. maddedeki metnin yönetmeliğe eklenmesine dair dava açılması halinde; yönetmeliğin eklenen maddelerinin Mahkemelerce çok kısa sürede iptal edileceği ve telafisi daha güç zararlar doğurarak kaos ortamı doğuracağı ve aynı zamanda Devlete güven ilkesinin azalacağı yönündedir. Kaldı ki ilgili yönetmeliğe eklenen maddeler Mahkemelerce iptal edilmeyecek bile olsa: TKGM tarafından mevcut büroların işlem hacimlerine dair yapılan istatistiki çalışmalar neticesinde: son olarak ülke genelinde 326 adet lisanslı büro planlandığı, bu sayının aşılması halinde; işlem hacmindeki yetersizlikler nedeniyle açılacak büroların kapanmak zorunda kalacağı ve ayrıca lisanslı bürolar tarafından halen yürütülmekte olan bu hizmetlerin çok önemli olduğu ve ehil olmayan kişilerce yapılması halinde büyük kamu zararlarının doğabileceği bildirilmiştir. 

Söz konusu mağduriyetlerin yaşanmaması ve konuya ilişkin çözüm bulunması amaçlı yurt genelinde faaliyette bulunan 247 Lisanslı Harita Mühendisi 11-12/03/2013 tarihinde Ankara'ya gelerek Sayın: Mehmet Ali ŞAHİN, Sayın: Hüseyin ÇELİK, Sayın: Cemil ÇİÇEK, Sayın: Nurettin CANİKLİ ile Mecliste bulunan hukukçu ve harita mühendisi olan vekillerle görüşerek kendilerini gelinen son süreç ile ilgili bilgilendirmişler ve kendileri de söz konusu sorununun yönetmelikle giderilemeyeceği, benzer mağduriyetlerin daha önce Mecliste yapılan kanuni uygulama ile çözümlendiği ve bu mağduriyetin de ancak; yine Meclis'te yapılacak bir kanuni düzenleme ile çözümlenebileceğini bildirmişlerdir.

            
Sayın Bakanının çözüm amaçlı söz vediği 10 günlük sürenin iki katı zaman geçmesine rağmen ortada henüz bir yönetmelik değişikliği olmayıp, TKGM tarafından 28.03.2013 tarihinde alınan bir karar ile 247 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun faaliyeti sona erdirilmiştir. Üstelik bu karar kurumun resmi internet sitesinde 28.03.2013 tarihinde mesai bitiminde saat 17:30’da duyurularak; Söz konusu büroların adeta yangından mal kaçırırcasına 24 saat içinde 29.03.2013 Cuma günü mesai bitiminde kapatılmaları öngörülmüş ve bu kararla LİHKAB’larda çalışan yaklaşık 2.000 teknik personel ile 400’e yakın mühendis yok sayılarak 1 günde işsiz ve aşsız bırakılmışlardır.

            Yasa gereğince zorunlu teknik personel istihdam eden, zorunlu teknik donanım ile çeşitli araç gereç bulunduran, mahkemede yemin ederek göreve başlayıp, bir kamu faaliyeti yürüten bu büroların başta çalışanlarına, hizmetten yararlanan vatandaşa, TKGM’ye, sosyal güvenlik kuruluşlarına, maliyeye ve faaliyetin yürütüldüğü hizmet mekanın sahibine olan maddi ve manevi yükümlülükleri ortada dururken, bu büroların yangından mal kaçırırcasına 1 günde, adeta bir işportacı tezgahı gibi kaldırılıp atılması mevzuata aykırı olduğu gibi insana ve emeğe karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır.

TKGM bürokratlarının, insana ve devlet ciddiyetine yakışmayan bu son derece hatalı davranışı sonucunda, aileleriyle birlikte yaklaşık 10.000 kişi mağdur edilmiştir. Hukukun üstünlüğüne inanan bizler, elbetteki LİHKAB sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak mağduriyetin daha fazla büyümemesi için, Lisanslı Mühendislere söz veren Sayın Bakan başta olmak üzere Hükümetinizce de konunun değerlendirmeye alınarak bir an önce çözüm bulunmasını beklemekteyiz.


Daha önce çeşitli tarihlerde, "işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikaları" ile “itfaiye eri sınavı” ve “hakim ve savcı alımı sınavı”nın mahkeme kararları ile iptali karşısında, ilgililerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve kazanılmış haklarının korunması amaçlı: AKP iktidarı döneminde mevcut Hükümet tarafından gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir.

            Sonuç olarak: en başta Sayın Başbakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın: Erdoğan BAYRAKTAR ve diğer Siyasilerden genel beklenti: Bu süreçte lisanslı Mühendislerin kazanılmış haklarının korunması, karşılıklı mağduriyetlerin yaşanmaması ve en önemlisi gerçek adaletin tecellisini sağlamak amaçlı; " T.B.M.M. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında tasarıdan çıkartılan 44. maddeki metnin T.B.M.M.'de en kısa sürede yasallaşarak, davasında sonuna kadar haklı olmakla beraber, söz konusu Mahkeme ve TKGM'nin kararları ile kapanan ve halen mağdur durumda bulunan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroların faaliyetine başlayabilmeleri için, Yüce Meclis’te gerekli desteği vermeleridir.

            Konuya ilişkin olmak üzere 07.03.2013 tarihindeki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme tutanakları aşağıdaki gibidir:

Madde Okuyucusu : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 11/10/2009 tarihinde yaptırılan lisanslı harita kadastro mühendislik sınavında başarılı olarak lisans belgesini alan ve lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açarak, 1/1/2013 tarihi itibarıyla da faaliyette bulunan lisanslı harita kadastro mühendislerinin mevcut lisans belgelerinden kaynaklanan tüm haklan saklıdır."

Başkan : 44. Madde üzerinde bir önerge var onu da okutuyorum.

Madde Okuyucusu : Görüşülmekte olan 1/744 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 44. Maddesinin tasarıdan çıkartılması ile kanun numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ederim. Süreyya Sadi Bilgiç Isparta Milletvekili.

Başkan : Evet, sayın Bakanım önergeye katılıyor musunuz?

Bakan Hayati YAZICI: Evet önergeye katılıyoruz.

Başkan: Madde metninden çıkartılıyor. Buyrun Sayın KUŞOĞLU,

Bakan Hayati YAZICI: Bunu bakan arkadaşımızda paylaştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan bey, bu bir sorun bunu bir şekilde çözeceğim dedi ama nasıl çözeceğini bilmiyorum.

Bülent KUŞOĞLU (CHP): Sayın Bakan bu konuyla ilgili olarak çıkarıyorsunuz ama bu konuyla ilgili bize çok müracaat geldi. Bu nedir, neden geldi, neden çıkarılıyor? İki tarafla ilgili olarak da çok fazla müracaat oldu komisyonumuza. Yani neydi bu? Net olarak gerekçeyi de anlayamadık. Bir tarafın kazanılmış hakkı var bir taraf farklı şikayetlerde bulunuyor. Her halükarda bir sorun var yani çıkarılması da sorun bu konunun. Doğrusu nedir onu da bilmiyoruz.

Bakan Hayati YAZICI: Bu konuyu çok detaylı bilmiyorum ama şu bilgiyi sizinle paylaşayım. 2009 yılında Lisanslı Kadastro Ofisleri oluşturuldu. Ve bununla ilgili o ofisleri sevk ve idare etmek üzere sınav yapıldı ve bu lisans sınavları yapıldı. O sınavlar yargıya taşındı iptal edildi. Bu kişiler de kazanılmış haklarının ortada ellerinden alındığı için yakınma içerisinde oldular. Bu düzenleme, bu mağduriyeti giderme cihetinde bir önerge tabi ortada bir mahkeme kararı var vesait falan. Neticede o insanların mağduriyeti söz konusu.

Sümer ORAL: Mahkeme kararı iki yönlüymüş yani iki yönlü Danıştay kararı var birbiriyle çelişen.

Bakan Hayati YAZICI: İlgili bakan arkadaşımızda bu işi irdelemiş imzalamış o da bana döndü dedi ki “onu biz alalım bir şekilde çözelim”

Başkan : Şimdi sayın bakanında bana aktardı bu yargı nedeniyle bunu çıkarmamış gerektiği ancak bu konu üzerinde çalıştıkları ve bir çözüm bulacakları yönünde bir bilgi aktardı bana sayın Bayraktar.

Sayın Kalaycı buyurun,

Mustafa KALAYCI (MHP): Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Şimdi sayın bakanım bizim desteklediğimiz bir maddeydi hatta 1.1.2013 değil bu belgeyi alan diğer 40 küsür arkadaşımızı da kapsasın diye maddenin daha da genişlemesini istediğimiz bir maddeydi. Benim bişey dememe gerek yok siz maddenin gerekçesinde çok güzel yazmışsınız. Aynen okuyorum “Madde gerekçesini okuyor”. Çok yerinde tespitler, çok yerinde bir düzenleme. Ama niye şimdi bir önerge ile bu madde çıkarılıyor anlamak mümkün değildir. Yani kazanılmış hakları ellerinden mi almak istiyorsunuz sayın bakanım. Yani 250 küsür arkadaş var ve bu işten ekmek yiyen aile geçinen sınava girmiş, sınavda başarılı olmuş, ki burada sayın bakanım hakkaten samimi olarak şunu diyorum, bütün komisyon üyesi arkadaşlarımız da şahittir, benzer durumda Danıştayın iptal ettiği birçok kurumumuzdaki sınavlarla ilgili biz burada o sınavı kazanan arkadaşların haklarını korumak için kanuni düzenleme yaptık, Bunun çok örneği var. En son İşkurla ilgili yaptık hatırlayın arkadaşlar, yani arkadaşlar hatırlar. Böyle doğru bir düzenleme yaparken neden yarı yolda vazgeçiyoruz sayın bakanım. Bu tasarının altında sayın başbakanın sizlerin hepinizin imzası var. Bürokraside doğru teşhis koyulmuş ama birileri kulis yaparak tasarıdan madde çıkartıyorsa hakikaten çok yazık. Bunu kesinlikle kabul edemem insanların ekmeği ile oynamamız lazım. Bu 200 kişi demek yanlarında çalıştırdıkları ile birlikte sayıları Onbinleri bulur. Sayın bakan burada haklı bir düzenleme yapmışsınız bundan vazgeçmeyelim. Şimdi gerekçeye bakıyorum tereddütler de tereddütler. Ne tereddütü tereddüt ne burada. Doğru bir düzenleme yaparken bundan vazgeçmeyelim sayın bakan bundan vazgeçmeyelim.

Bakan Hayati YAZICI: Sayın başkan izninizle. Değerlendirmeniz haklı ama bana yabancı olan ve emanet gelmiş bir madde ve detayını da demin ifade ettiğim gibi bakan arkadaşımdan öğrendim. Onunla yaptığım istişarede “ya bu konu karmaşık bu konuyu biz düzenleyeceğiz, halen bu ofisler faaliyetlerine devam ediyor yargı kararına rağmen. Bunu biz çözeceğiz bunu oradan çıkartalım belki bir takım ilaveler de yapacağız.” Bana bu şekilde bir değerlendirmesi olunca biz de tasarıdan çıkartılması önerisine katılmış oluyoruz.

Başkan : Sayın GÜMÜŞ buyurun,

Haluk Ahmet GÜMÜŞ (CHP): Hayır ben söz istemiyorum

Başkan: Sayın AKÇAY buyurun,

Erkan AKÇAY(MHP): Teşekkürler sayın başkan, öncelikle bu konuda sayın bakanı bakanları tenzih ederiz. Bu konuda kulis faaliyeti olabilir evet. Bu hukuki olarak bir hakkın iadesi yargı kararı var. İdare bunu düzeltmeye çalışıyor. Bir tereddüt varsa komisyonda çıkartacağımıza dursun bakanlık olarak idare olarak hala aynı kararda iseler genel kurulda çıkartılsın. Gerçekten bu tasarının en kritik ve kanunu üzecek bir durum. Bir kişi olsun veya iki kişi olsun sınavda bir şaibe yok, her şey tescil edilmiş. Düzeltmeler yapılmış başarıyla kurulmuş.

Başkan: Ben de dinledim arkadaşları Danıştay'da iptal olmuş sınav dava dairelerine kadar da gitmiş orda da iptal olmuş. Sınavda bir muğlaklık var. Sayın bakanla sayın AYAYDIN'la beraber görüştük bir hafta içerisinde düzenleme yapacaklarını ve arkadaşları mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bu maddeyi çekelim gerekirse genel kurulda koyabiliriz dedi. Ben de bizzat takip ettim sayın Ayaydın da vardı o da görüştü.

Erkan AKÇAY(MHP): Ben de diyorum ki burada dursun gerekirse genel kurulda çıkartılsın.

Başkan: Tabi olabilir ama takdir komisyonun. Sayın bakan ne dersiniz ister çekersiniz genel kurulda koyasınız ister şimdi koyarsınız genel kurulda koyarsınız.

Bakan Hayati YAZICI: Benim şimdi farklı bir değerlendirme yapmam doğru değil.

Başkan: Emanet olduğu için diyorsunuz. Sayın bakanın katıldığı öneriyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Madde tasarı metninden çıkartılsın.

 


Birecik azgın escort
Altınordu azgın escort

İzlenme: 66 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANKARA - HAVA DURUMU

ANKARA

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ